• A magyar kultúra napját előadással köszöntöttük

  2016. január 28-án indult a MNM Rákóczi Múzeuma ez évi ismeretterjesztő előadássorozata. Takaró Mihály előadása a magyar kultúra napja sárospataki rendezvényei sorozatába kapcsolódott, „Kölcsey és a Himnusz jelentősége a magyar kultúrában” címmel.

 • A szerelem költője

  Balassi Bálint a szerelem költője címmel tartott nagy sikerű előadást Szentmártoni Szabó Géza irodalomtörténész Sárospatakon.  A MNM Rákóczi Múzeuma ismeretterjesztő előadássorozata februári programjában a reneszánsz költő életútját, verseit mutatta be az előadó.
  Szentmártoni Szabó Géza felidézte az európai hagyományokra támaszkodó Szent Bálint Nap középkori eredetét. Különleges módon mutatta be a pataki várban oly gyakran megfordult Balassi Bálint munkásságát. Köztudott, hogy Balassi volt a szerzője az „Euryalus és Lucretia” című széphistóriának is, amely 1577-ben, a sárospataki várúr rózsalugasai alatt, a Gombos-kertben íródott. Idézte az oly sokszor emlegetett sorokat „ ez éneket versekben,Bodrog vize mellett, Patak városában,az úr gombos kertében.” 

  Halhattuk a pataki várúrnő, Dobó Krisztina és a költő házasságának történetét. Balassi Bálint katolizációjának okát, mellyel ezen rokonházasság törvényesítése érdekében a Vatikánhoz is fordult. Hallhattunk történeteket Ungnád Kristófné Losonczy Annához fűződő szerelméről. Kettejük házasságának lehetőségéről, s meghiúsulásának okairól. Mindeközben versciklusai ismert és kevésbé ismert költeményei is elhangzottak. Szentmártoni Szabó Géza előadásában Balassi Bálint költészetének hazai gyökerekre támaszkodó előzményei épp úgy megjelentek, miként a reneszánsz korának európai kitekintése. Hallhattunk az egy évszázaddal korábban élt Janus Pannonius életének, költészetének jellemzőiről épp úgy, miként az újlatin költészet párhuzamairól. A sokak által hallgatott előadás érdekes, sok újdonságot közreadó Balassi képet rajzolt elénk.

  Tamás Edit

   

   

 • Csorba László előadása a Múzeumban

  „Szerelmi dráma, politikai gyilkosság-  vagy valami más” – olvashattuk a kérdést a február 20-i programra invitáló meghívóban.  Csorba László egyetemi tanár, a  korszak és a téma kiváló ismerőjeként tartott nagysikerű előadást a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumában.
  Az érdeklődők érdekes történetek által ismerkedhettek meg a bécsi uralkodó családban még élő szokások „furcsaságaival”. Ezidőben a bajor hercegi családot már a polgárosodás jellemezte. Mindezek ismeretében jobban megérhető az udvarba kerülő Erzsébet (Sisi) és anyósa kapcsolatának sok-sok feszültsége.
  A Ferenc József és Sisi házasságából született gyermekek neveltetése sem volt szokványos. A gyermekek és a szülők kapcsolata nem a ma megszokott: nevelők, szigor, birodalmi szempontok uralták.  A serdülőkor, a felnőtté válás egyébként is nehéz folyamata alapvetően befolyásolta a fiú örökös, Rudolf herceg személyiségfejlődését, ott hagyta „nyomát” egész életén
  Rudolf trónörökös és Stefánia főhercegnő házassága sajnálatos módon mind kettejük számára igen boldogtalan volt. „Stefánia éretlen bakfis volt, amikor a hatalmi-családi érdekek kijelölték házastársát. A felnőtté válás forradalmát már nem szülei ellenében, hanem a férjével szemben vívta meg. Sorsuk reménytelenségét kevés tény jelezheti pontosabban, mint az, hogy ezt Rudolf valószínűleg észre sem vette.”  A közelmúltban jelent  meg „Császárnénak szántak – Rudolf trónörökös feleségének emlékiratai – Stefánia” kötet.
  Az előadás új szempontok alapján mutatta be Rudolf és Vetsera Mária szerelmét, az életük utolsó napjához vezető okokat és rekonstruálta azon tragikus 1889. január 30-i mayerlingi éjszaka eseményeit, kettejük öngyilkosságát.
  „Miért írta meg Stefánia özvegy trónörökösné ezt a könyvet negyvenhat évvel a tragédia után? Nyilván elsősorban azért, hogy az eseményekről végre a maga változatát - a maga igazságát! - közzétegye.”

  Tamás Edit

 • Hegyaljai témákkal zárult a MNM Rákóczi Múzeuma őszi előadássorozata

  „Ne csak együnk, igyunk is…” címmel tartott nagysikerü előadást Leskó Andrea néprajzos muzeológus november 21-én. A néprajzi hagyományban Márton nap az új bor ünnepe.
  Tokaj-Hegyalján, ahol a késői szüretelés dívik, sőt egykor Simon-Júda napján kezdődött a szüret, jócskán belenyúlt egykor, s most is a novemberbe. Így a szőlő és bor tematikát feldolgozó, a néprajzi hagyományokat bemutató előadás novemberben aktuális.
  A téma kimeríthetetlen Tokaj-Hegyalján. Leskó Andrea előadásában az volt a nagyszerű, hogy a tudományos kutatásokat összefoglalva, a helyi értékeket, szokásokat, tradíciókat ismertetve sok érdekességet, újdonságot mondott a nagyszámú közönségnek.
  Természetesen egy ilyen tematikájú előadásnál bort is kóstolhattak az érdeklődők. Támogatóink a Gira Bormanufaktúra és a Tokaj Portius Pincészet voltak. Köszönjük adományukat!

  December 14-én Gulyás László Szabolcs, a Nyíregyházi Egyetem Történettudományi és Filozófia Intézetének főiskolai adjunktusa előadására és könyvbemutatójára invitáltuk a sárospatakiakat és a hegyaljaiakat. Az „Önkormányzat és szokásjog a középkori Hegyalja mezővárosaiban” című előadása vidékünk kevésbé ismert történetét mutatta be. Előadónk az 1526 előtti mezővárosokhoz kapcsolódó okleveleket teljes egészében áttekintette. Ezen rendkívül gazdag forrásanyag alapján bemutatta a középkori mezővárosok jellemzőit, a Hegyalja mezővárosait, a szőlőművelés- és -birtoklás sajátosságait, a mezővárosok társadalmát, tisztviselőit, azok hatáskörét. Gulyás László Szabolcs előadásából megtudhattuk, hogy Patak mezővárosából 31, Újhely mezővárosából 53 kibocsátott oklevelet ismerünk.
  Az előadás apropója a Magyar Nemzeti Levéltár kiadásában megjelent „Mezővárosi önkormányzat a középkori Hegyalján” című kötet bemutatása volt. Gyulai Éva, a Miskolci Egyetem docense Gulyás László Szabolcs kötetét ajánlva kiemelkedő fontosságúnak nevezte a könyvet. Felhívta a hallgatóság figyelmét arra, hogy az 1526 előtti oklevélanyag olvasása nem csak kiváló latin tudást/műveltséget követel meg, hanem a középkori írás-, olvasáskészségét is. Ma már kevesek rendelkeznek ezekkel a képességekkel. Gulyás László Szabolcs elkötelezett, lelkes kutatója középkori történelmünknek, s kötetével bebizonyította, hogy Tokaj-Hegyalja korai történetének egyik legjobb ismerője.
  A Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma köszöni, hogy lehetőséget adhatott ennek a hiányt pótló, sokak érdeklődésére számot tartó, nagyszerű könyv bemutatójának!

  Dr. Tamás Edit

 • Két történelmi előadással indult ez évi ismeretterjesztő sorozatunk

  A Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma - folytatva a hagyományokat- 2017-ben is minden hónapban egy-egy érdekes előadással várja az érdeklődőket.
  Február 21-én Csorba László egyetemi tanár, a Magyar Nemzeti Múzeum korábbi főigazgatója Széchenyi István és Kossuth Lajos életpályáját mutatta be. Mindketten XIX. századi történelmünk kiemelkedő alakjai voltak. Az ország más-más vidékéről, különböző családi háttérrel indulva fiatalon kerültek az országos politika színpadára. Csorba László nagyszerű előadásában  a XVIII. század utolsó harmadától,  a reformkor jeles cselekedetein keresztül szemléletesen mutatta mind Széchenyi, mind Kossuth munkásságát, eljutva az utókor értékeléséhez, a kultusz kialakulásához is. Kettejük közül Kossuth személyének tisztelete, kultusza Zemplénben kiemelkedőbb. Monok szülötte, a jogot Sárospatak híres professzoránál, Kövy Sándornál tanulta. Sátoraljaújhelyben  kezdődött közéleti pályája. Itt szerezte életre szóló tapasztalatait a falusi lakosság nyomoráról, mely aztán a jobbágyok helyzetének megváltoztatását is magában foglaló reformtörekvések harcos képviselőjévé tette. Ez teljesedett ki az áprilisi törvények jobbágyfelszabadításában, hogy aztán Kossuth neve örökre beleíródjon a magyar nép szívébe. Ez a szív, ez a lélek köszön vissza a Kossuth nóták sorában.
  Március 7-én a Rákóczi tematikához kapcsolódott előadásunk. Kiss  Erika, a Magyar Nemzeti Múzeum művészettörténész szakmuzeológusa a „Rákóczi kincs, ami Erdődy” talányos címmel igen érdekes kutatást osztott meg velünk. A közvéleményben Rákóczi-kincsként nevezett tárgyegyüttes történetét darabról darabra bemutatva, számos főúri család nőtagjának életét, családi kapcsolódásait végigvezette. Ezen tárgyak öröklésének azon sajátosságára hívta fel a figyelmünket, mely szerint a  gyermektelenül elhunyt nagyasszonyok személyéhez köthető, a főúri reprezentáció céljait szolgáló tárgyak a tágabb család nőtagjai között öröklődtek. Különös játéka a sorsnak, hogy aztán néhány generáció múltán ezen tárgyak újra egymásra találtak, s együtt maradtak. Kiss Erika előadásában hallhattunk a nemesfémbányákkal rendelkező főúri családok feldolgozás célú ezüst kiviteléről, majd a pompás tárgyak Magyarországra hozásáról. A családok és bécsi, augsburgi ötvös műhelyek kapcsolatáról.
  Rákóczi Erzsébet életútja és az általa feliratokkal megjelölt tárgyegyüttes létrejötte döntő momentuma annak, hogy a köztudatban ezen tárgyegyüttes a Rákóczi kincs elnevezést kapta. Ő Rákóczi László (II. Rákóczi György unokatestvére) és Bánffy Erzsébet leánya. A tízévesen árvaságra jutó lány gyámja Báthory Zsófia volt. Rákóczi Erzsébet mellesleg férjei révén kétszeresen Erdődy: Első házasságát Erdődy Ádámmal kötötte, néhány hét múltán azonban megözvegyült. Második férje a Erdődy György volt. A megismert kincsegyüttes a Magyar Nemzeti Múzeum állandó kiállításán látható, egyetlen darabja a pataki tárlat büszkesége.


  Dr. Tamás Edit

 • Meghívó a "Kovalovszki Júliára emlékezünk" c. előadásra

  Kovalovszki Júlia 1958 és 1963 között tevékenykedett Sárospatakon, a műemléki helyreállításhoz kapcsolódó régészeti feltárások első szakaszát irányította. A legfontosabb munkát ekkor a Vörös-tornyot három oldalról körülölelő ágyúvédőmű feltárása jelentette. A Vörös-torony építéstörténetének tisztázása kapcsán fontos megfigyelése volt, hogy a várfalak azonos alapozásúak és egybe is épültek a torony falával. Feltárásai eredményeképpen került napvilágra a sütőház, melynek
  rekonstrukciója 2008-ban valósult meg.

  http://www.patakiregesz.hu/magyar/oldalak/kovalovszki_julia/

 • Múzeumok őszi fesztiválja - Előadás

  Október 24.én 16:30 tól

  Csorba László: KI LEHET A JÖVŐ MESTERE?

  150 évvel később a Kiegyezésről - és a Kiegyezés vitájáról

  tart előadást.

 • Nagy sikerű előadás a Rákóczi rezidenciákról

  Dr. Gyulay Éva történész, muzeológus, a Miskolci Egyetem docense tartott igen érdekes előadást 2016. március 17-én a MNM Rákóczi Múzeuma szervezésében.
  A magyarországi arisztokrácia életének fontos ismérvei voltak a rezidenciák. Uradalmi központjaik várai, kastélyai sorából egy-egy kiemelkedő szerepet játszott a Rákóczi-család életében is. A XVII. század végén, a XVIII. század elején a Rákóczi család három tagjának rezidenciái sorát találjuk az ország legjelentősebb birtokegyüttesén.
  Erdődyné Rákóczi Erzsébet (1654-1707), Rákóczi Pál unokája volt közülük a legidősebb családtag. Rákóczi Julianna Borbála (1672-1717), I. Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona idősebb gyermeke. II. Rákóczi Ferenc (1676-1735) a család egyetlen férfitagja 1676-ot követően.


  Sárospatak vára, Zboró kastélya, Makovica vára, Nagysáros vára és kastélya kedvelt tartózkodási helyük volt. Jól jelzi a rezidencia jelentőségét, ha megnézzük, hogy hányan irányították az adott központot. Különleges minőségű tárgyak sorát fedezhetjük fel az inventáriumokban, melyek sok esetben Európa különböző szegleteiből érkeztek, s kerültek birtokukba. Virágos kertek, kápolnák, temetkezési helyek kapcsolódtak ezekhez a rezidenciákhoz. Városi paloták is betöltöttek rezidencia szerepet. A Rákócziak esetében ilyen volt eperjesi palotájuk, de Bécsben több belvárosi palota szolgált rezidenciaként a Rákócziak számára.
  A kisebb rezidenciák sorában említhetjük Szerencset, ahol a tavasz végét, nyár elejét töltötték leginkább. Vadászatok helyszínéül szolgált. Dr. Gyulai Éva előadásában kitért Királyhelmec, Felsővadász szerepére épp úgy, miként Ecsed, Munkács jellemzőire.   


  Tamás Edit

 • Ne csak együnk, igyunk is...

 • Sikeresen zárult a Múzeumok Őszi Fesztiválja a MNM Rákóczi Múzeumában

  A Múzeumok Őszi Fesztiválja ez évi országos programjai 2017. szeptember 25. – november 12. között zajlottak. A MNM Rákóczi Múzeuma több rendezvénnyel kapcsolódott a fesztiválhoz.
  Nyolcadik alkalommal rendeztük meg október 3-8. között Ferenc napi játékunkat, melyen a múzeumba látogatók vehettek részt. Játékunk nyertese a felvidéki Bodon Ágnes lett.

  Ez évben is folytatódott – immár 22. alkalommal – művelődéstörténeti konferenciasorozatunk. Október 10-11-i tanácskozásunk témájában a reformáció évéhez kapcsolódott: „Útaid, Uram, mutasd meg!” A kétnapos programot Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő gondolatai nyitották meg. A nagyszámú hallgatóság érdekes, magas színvonalú előadásokat hallhatott, melyek a reformáció széles tematikáját dolgozták fel.
  A konferencia első napján 12 előadás hangzott el. Kiss Endre József – A Reformáció eszmetörténeti gyökerei és kibontakozása Közép-Európában – nagyívű előadásával kezdődött a program. Ketten foglalkoztak Perényi Péter korával: Feld István pataki építkezéseit mutatta be, Téglásy Imre Perényi életének eddig ismeretlen művelődéstörténeti vonatkozásait dolgozta fel. Két evangélikus témájú előadás kapott helyet az első napon: Viskolcz Noémi Osztrosith Mátyást és Révay Kata Szidóniát mecénási tevékenységét; Gyulai Éva Clementis János (1702-1763) fancsali evangélikus lelkész naplójának történeti érdekességeiről beszélt.
  Több erdélyi téma is feldolgozásra került az előadások között: Várkonyi Gábor: Intelmek és érzelmek. A hatalmi legitimáció eszközei a Rákóczi-kori Erdélyben; Balogh Judit: Református elit kiépülése a Rákócziak uralma alatt Erdélyben; Petrőczi Éva: Lorántffy Zsuzsanna neveltje, Bornemisza Anna. Nagy Károly Zsolt előadásából megismerhettük az Orbis pictus világképét. Oláh Róberttől Samuel Rochotius I. Rákóczi György gyűjteményében található könyveiről hallhattunk.
  A MNM Rákóczi Múzeuma őszi konferenciája hagyományosan kapcsolódik a múzeum aktuális időszaki kiállításához. Ridovics Anna (Aki szomjuhozik, jöjjön el es vegye az életnek vizét – Újkeresztény fajanszok egyházi vonatkozásai, használatuk a magyar protestáns templomokban) és Radványi Diána (Iparművészeti Múzeum habán gyűjteménye) a Rákócziak és a habánok című időszaki kiállítás két nagy kölcsönző intézménye (Magyar Nemzeti Múzeum, Iparművészeti Múzeum) habán gyűjteményének kurátorai. Előadásaik nagyszerű áttekintést adtak gyűjteményeik kialakulásáról, az egyes darabokról, illetve a hazai protestáns templomokban megőrzött úrasztali edényekről. A konferencia első napját „A Rákóczak és a habánok” című kiállítás megtekintése zárta, Tamás Edit vezetésével.
  A konferencia második napját a témák sokszínűsége jellemezte. Dienes Dénes előadásában Sárospatak reformációjáról, Oláh Tamás az első kassai református templomról, Kónya Annamária a királyhelmeci református gyülekezetről, Kónya Péter az eperjesi protestáns templomokról, iskolákról beszélt. Sipos Gábor a Rákócziak erdélyi református egyházaknak adott adományai mutatta be. Báthori Gábor a Báthory-család, Tamás Edit a bethleni Bethlen-család és a reformáció kapcsolatát dolgozta fel.



  A MNM Rákóczi Múzeuma első igazgatója Bakó Ferenc volt 1950-1952 között. Leánya, Bakó Zsuzsanna előadása indította október 17-én ez évi ismeretterjesztő programsorozatunkat. A múlt fátyla lebben – avagy egy volt „várkisasszony” személyes emlékei édesapjáról és a Rákóczi-várról című előadásában a múzeumalapítás hőskorát idézte fel. A kisgyermekkor személyes élményei kötik Sárospatakhoz, ugyanakkor a családi visszaemlékezésekből is nagyon sok információt őriz. Mindezek ma már pótolhatatlan forrásokat jelentenek számunkra, hiszen a múzeumtörténet korai szakaszának irattári anyaga igencsak hiányos.
  Bakó Zsuzsanna egy meglepetést is hozott a Múzeum számára. Az 1950-es években a vár egy részében működött a múzeum, a másik részében az Alkotó Otthon. A művészek egyike, Egri Viktor készítette azt a múzeumigazgatót és a Vörös-tornyot ábrázoló karikatúrát, melyet Bakó Zsuzsanna MNM Rákóczi Múzeumának ajándékozott. Felirata a következő: Bakó Ferinek, Sárospatak nagy szakértőjének, őszinte barátsággal 1952. X. 7. EGRI.



  A Kiegyezés 150. évfordulójára emlékezve kértük fel előadásra Csorba László történész professzort. Ki lehet a jövőnek mestere? – 150. évvel később a Kiegyezésről és a Kiegyezés vitájáról című előadásában október 24-én a reformkor társadalmi-, gazdasági-, közjogi átalakulásért folyatatott küzdelmeitől követhettük az eseményeket 1867-ig. Kossuth és Deák – Csorba László gondolatmenetének két kulcsfigurája. A Felirati és a Határozati Párt, az 1861-es országgyűlés – mindezek nélkül megérthetetlen a Kiegyezéshez vezető út. A Felirati Párt, Deák Ferenc vezette politikai csoportosulás, amely a tanácskozás eredményének kifejezésére a hagyományos uralkodóhoz intézett felirat mellett érvelt az 1861-es országgyűlésen. A Határozati Párt, Teleki vezetésével a hagyományos uralkodóhoz intézett felirat helyett a határozati forma mellett érvelt. S újra és újra Deák és Kossuth. A híres Cassandra levél sorai és sok-sok részlet, izgalmas történet a korszak egyik legkiválóbb kutatójától Csorba Lászlótól.

  Tamás Edit

Elérhetőség

Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma

Sárospatak 3950 Szent Erzsébet út .19
Phone: +36 47 311-083

Email: info@rakoczimuzeum.hu

Néprajzi Kiállítóhely Sárazsadány

Sárazsadány 3942 Fő út 36-38.
Phone: +36 47 311-083

Email: info@rakoczimuzeum.hu

Alapítvány

Pataki Vár Alapítvány

Támogassa alapítványunkat adója 1%-ával!

Alapítás éve: 1991

Adószám 1% adományozáshoz:18400027-1-05